Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

13 Προσλήψεις στη ΔΕΗ στον κλάδο του ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ως την Παρασκευή 22 Ιουνίου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 * Ένα άτομο της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, μηχανοδηγών, χειριστών (Οδηγός αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου). 
* Ένα άτομο της ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων. 
* Έξι άτομα της ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων (λιμενικής εγκατάστασης). 
* Πέντε άτομα της ειδικότητας ΥΕ Εργατών 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση κριτήρια, όπως είναι αυτό της εντοπιότητας, της ανεργίας, της εμπειρίας, τυχόν αναπηρίας ή πολυτεκνίας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ως την Παρασκευή 22 Ιουνίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ - ΣΗΤΕΙΑ, υπόψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 28430 – 63162).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου